:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายภุชงค์ มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางโศรญา นาสิงห์ทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางจิราพรรณ เดชมาก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติศักดิ์ ปัญญากอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายเล็ก สุขคติ
ผช.พนง.ประจำรถบรรทุกขยะ
นายภานุวัฒน์ ถึงลาภ
ผช.พนง.ประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวธันยพร ก๋าน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข