:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
สำนักปลัด
นายณัฐชนนท์ สักลอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร.089-956-3172
นางจารุนันท์ เทพรักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางธัญรดา กุณา
นักจัดการงานทั่วไป
นางปริตา ชนะพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวดลฤดี มังสุไร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
นางชญานิษฐ์ อินแสนสืบ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจษฎา อันวิชา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุวัฒน์ อินปัญญา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางกรวรรณ โคษาสด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณภา ยอนิมา
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมเกียรติ สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวสุภาพรรณ์ ปรามาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิมลรัตน์ นวลหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนัส กาติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายจิรโชติ ชิดสนิด
คนตกแต่งสวน(ทักษะ)
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายพศิน คำประเสริฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนิคม คนึงคิด
ยาม
นางธัญรดา เป็งฟอง
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)