:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางสาวภัสสร อภิภูลทรัพย์
ประธาน
นางสาวกรกนก ทานันท์
รองประธาน
นางบัวศรี ดวงมณี
รองประธาน
นางสาวดลยา คนึงคิด
เลขานุการ
นางจันทร์เพ็ญ สิงห์คร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชนากานต์ เต็มศิริมงคล
เหรัญญิก
นางอารมณ์ ใจสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวพรสินี วิศิษฎ์โสทร
ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิราพร ปัญญากอง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางเสาวนีย์ วนาลักษณ์
ทะเบียน
นางสาวชญานันท์ แซ่ย่าง
ผู้ช่วยทะเบียน
นางเกนิกา ภูมิพัฒนวัฒน
ปฏิคม
นางอลิสา แซ่จ๋าว
ผู้ช่วยปฏิคม