:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายณัฐชนนท์ สักลอ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
โทร.089-756-3132
นางจารุนันท์ เทพรักษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.087-132-7519
นางสาวภัญญารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-209-5329
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายภุชงค์ มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ