:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
นายศิวนัส กาติ๊บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอร่าม สุทธสม
พนักงานขับรถยนต์
นายภัทรดนัย กาติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุพล กาติ๊บ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายยุทธพงษ์ หล่อแหลม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐวดี หอมนวล
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง
นายวันเฉลิม บุญแรง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ