:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางธัญวรัตน์ คีรีโชคชัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนฤมล โปงวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสวิตตา รัตนไพบูลย์เจริญ
ครู
นางอรชร พุทธวงศ์
ครู
นางพันธ์มณี วรกิจพาณิชย์
ครู
นางอารียา แซ่ย่าง
ครู
นางจินตนา ทากอง
ครู
นางจิรัชยา ศรีอ่อนทอง
ครู
นางนุชนาฎ ต่างใจ
ครู
นางหทัยภัทร ใจสุข
ครู
นางสาวกาญจนา แซ่ย่าง
ครู
นางรัตติยา อินตา
ครู
นางจินดารัตน์ เข็มทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางธนัชพร ชุมพู
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางธมลวรรณ สองสีใส
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวนงคราญ กาติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสายพิน หายทุกข์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวมยุรี คำคง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางอนัญตญา ช้างสาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวจิราพร นาคสีดา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวพัชรินทร์ กาติ๊บ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาววรรณิภา วิชัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาววริญญา สุทธสม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ
นางสาวอาภาพร มูลริยะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางพิมพ์ประภา คำประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ