:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
กองคลัง
นางสาวภัญญารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-209-5329
นางสาวนวพร มุตมัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปาริชาติ ใจสุข
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางวิธัญญา แก้วหล่อ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุทุมพร หล่อแหลม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวลภัสรดา เชียงแรง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกิตติยากร ก๋ายะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัญญภัทร ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
นางสาวรัชนีภรณ์ ชุมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายพัฒนพงศ์ วงศราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้