:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเชวง สามแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
นายสุเชาว์ เดชาภูติการย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
นายณัฐชนนท์ สักลอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น
นายกิตติพงศ์ โยปัญญา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายเสน่ห์ ใจหมั้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายเชวง สามแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายปุด ริมธาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายสมศักดิ์ เปงปาผุย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายทองดี ขาวสอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายบุญช่วย กันทะสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายพีรัชชัย ยอดมณีบุญแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
นางมาลีวัลย์ คำหลวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
นายเทพบัญชา แซ่จ๋าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
นายเสงฮิน แซ่เติ๋น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
นางศนัญธิดา มะโนคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
นายศักดิ์ชาย ญาณวิริยะกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
นายธีรศักดิ์ ก๋าน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14
นายก้าน กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
นายธนานันท์ เรี่ยวสกุลชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16
นายเอนก จอมนาสวน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17
นายทน คนึงคิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18
นายอนุกูล จ๋าวจิรัฏฐสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 19
นางบัวศรี ดวงมณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20
นายสุเชาว์ เดชาภูติการย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21
นายพิทักษ์ แซ่ย่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22