:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-452776 อีเมล์ : saraban@romyen.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา
4. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
5. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาส
6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ
9. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
11. พัฒนาระบบการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ